Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje

U okviru osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenici pohađaju nastavu prema Nastavnom planu i programu koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Nastava je organizovana kao razredna i predmetna, a izvodi se u specijalizovanim učionicama za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Nastavu u osnovnoj školi izvodi stručni kadar – defektolozi, koji vode računa o individualnim potrebama svakog učenika i njegovim sposobnostima.

Pored redovne nastave i obaveznih vannastavnih aktivnosti učenici su uključeni u rad sekcija : likovne, saobraćajne, dramske… Pravo na usluge našeg Centra ostvaruju učenici koji posjeduju Nalaz i mišljenje prvostepene komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, doneseno od strane nadležnog Centra za socijalni rad.